Yeni Üyelik
Üye Girişi
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 5. maddede belirtilen ("Alıcı") ile Huzur Mah. Beyazıt Caddesi No: 11 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan ESE ORGANİZASYON TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Satıcı") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.Bakan: Ticaret Bakanı’nı,Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı,Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,Yönetmelik: Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla : tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,İnternet Sitesi:SATICI’ya ait www.troikaroasting.co adlı internet sitesini,Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.troikaroasting.co adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,Taraflar: SATICI ve ALICI’yı,Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,Ürün veya Ürünler:Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

5. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: ESE ORGANİZASYON TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 D:171 İstanbul
Telefon: +90 212 909 41 81
E-posta adresi: [email protected]

6. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: TODO
Teslimat Adresi: TODO
Telefon: TODO
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

7. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: TODO ŞİRKET ÜNVANI
Telefon: TODO
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: TODO ŞİRKET ÜNVANI
Telefon: TODO
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

9.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
9.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
TODO
Toplam TODO TL
Teslimat Adresi: TODO
Teslim Edilecek Kişi: TODO
Fatura Adresi: TODO
Sipariş Tarihi: 2020-05-30
Teslim Şekli:

9.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil \yatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir.İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.
10.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.8. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
10.9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
10.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
10.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
10.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
10.13. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
10.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

11. ÖZEL ŞARTLAR


11.1. ALICI İnternet Sitesi’nde birden fazla butikten tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
11.2. SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla butikten aynı anda SATICI tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş yapıldığı durumlarda SATICI tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin ALICI’lara yansıtıldığı kampanyalar). Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.
11.3. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.4.SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.
11.5. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyati\ndedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatidedir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİKURALLAR

12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
12.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için ESE ORGANİZASYON TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e- posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
12.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
12.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
12.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm \kri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ESE ORGANİZASYON TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir.
12.6.Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile men\ neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

13. CAYMA HAKKI

13.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün çerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren baslar. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir tekli\ kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözlesmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

14. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

15. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmışolduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

16.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

17. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

iyzico Kart Saklama Son Kullanıcı Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu sözleşme; Burhaniye Mah. Atilla Sk. No:7 Üsküdar İstanbul adresinde mukim iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (kısaca iyzico olarak anılacaktır) ile (aşağıda tanımlanmış bulunan) “iyzico Kart Saklama” uygulamasına Kullanıcı olacak kişi arasında akdedilmiş olup, Kullanıcı olacak kişinin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2.Tanımlar

İşbu sözleşmede büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
iyzico Kart Saklama: Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulama
iyzico Sitesi: https://www.iyzico.com adresinden ulaşılabilen internet sitesi
İşyeri/İşyerleri: iyzico ile iyzico Kart Saklama uygulamasının kullanılması konusunda sözleşme akdetmiş, Kullanıcılara mal ve hizmet satışı gerçekleştiren ve bu satış işlemlerinde ödeme aracı olarak Kart kullandıran kişiler
İşyeri Sitesi/İşyeri Siteleri: İşyerinin mal ve hizmet satışını ve bunlara ilişkin kartlı ödeme süreçlerini gerçekleştirdiği İşyerine ait internet sitesi veya mobil uygulaması
Kart: Kullanıcı Bankası tarafından Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı /banka kartı /ön ödemeli kart
Kart Verisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi
Kullanıcı: iyzico ile işbu iyzico Kart Saklama Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdeden kişi
Kullanıcı Bankası: Kullanıcının işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan banka
Kullanıcı Verisi: Kullanıcı tarafından iyzico Kart Saklama’ya beyan edilen ad-soyad, e-posta, adres, GSM numarası ve iyzico tarafından belirtilen diğer bilgileri

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcının iyzico Kart Saklama uygulamasından yararlanmasına ilişkin koşulların ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, iyzico Kart Saklama uygulamasının çerçevesinin, iyzico Kart Saklama’ya Kullanıcı olma, kullanım şart ve koşullarının, Kart Verisi ve Kullanıcı Verisi verilerinin saklanması ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir. iyzico Sitesi üzerinden iyzico Kart Saklama’ya, İşyerlerine ve Kullanıcılara yönelik iyzico tarafından yapılan her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

4.Kullanıcı Olma Koşulları

4.1.Kullanıcı olmak isteyen başvuru sahibi, İşyeri Sitesinde yer alan iyzico aracılığı ile sağlanan ödeme sayfasında satın almak istediği ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedelini Kart ile öderken aynı sayfada yer alan işbu Sözleşme’yi onayladıktan sonra ilgili alışverişin ödemesinin başarılı olarak gerçekleşmesi ile Kullanıcı olacaktır.

5.iyzico Kart Saklama Uygulamasının Kullanım Koşulları

5.1.Kullanıcı olma işlemi gerçekleştikten sonra, Kullanıcının iyzico Kart Saklama kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, iyzico, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcının Kullanıcı olma statüsünü iptal edebilir. Kullanıcı statüsü iyzico tarafından iptal edilen kişilerin, başka bilgiler ile Kullanıcı olmaları yasaktır.

5.2. Kullanıcı’nın, 4. Maddedeki koşulları gerçekleştirmesinin ardınan iyzico Kart Saklama hizmeti, dahil olan tüm İşyerleri için geçerli olacaktır. iyzico Kart Saklama hizmetinden faydalanabilmesi için Kullanıcı, ilgili İşyerinde e-posta adresi ve şifre bilgisi ile üyelik oluşturur. Bu üyelik bilgileri ile İşyeri Sitesi’ne giriş yaparak iyzico Kart Saklama uygulamasından faydalanabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğunda olup Kullanıcı e-posta adresi ve şifre bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile, iyzico Sitesinde yer alan iyzico Kart Saklama’nın kullanılmasına ve uygulanmasına yönelik her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, iyzico Kart Saklama’yı kullanarak İşyeri’nden yapacağı alışveriş işlemlerinde gerekli yasal koşulları, prosedürleri, işbu sözleşme ve İşyeri ile akdettiği satış sözleşmesinin koşullarını ihlal etmeyeceğini, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir manipülasyon ve benzeri harekette bulunmayacağını, iyzico Kart Saklama kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi İşyeri Sitesine, iyzico Kart Saklama uygulamasına veya İşyerinin veya iyzico’nun kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını, satın alma ve ödeme işlemleri sırasında iyzico Kart Saklama’nın kullanımı da dahil olmak üzere tüm işlem ve eylemleri üzerindeki tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, İşyeri Sitesi ve İşyeri Sitesi üzerinden yönlendirilen diğer web sitelerindeki veya uygulamalardaki hiçbir işlem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ayrıca İşyeri tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında iyzico’nun herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal ve hizmet satışlarının gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğu konusunda iyzico’nun herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği bilgisayarında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldığını, söz konusu işlem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı iyzico’nun sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.6. iyzico, iyzico Kart Saklama kapsamındaki hizmetleri ve iyzico Sitesindeki içerikleri ve beyanları her zaman değiştirebilir; yeni uygulamaya koyduğu hizmetlerle ilgili ek kural ve koşullar belirleyebilir, hizmetler, içerikler ve beyanlarda yapılan değişiklikler ayrıca belirtilmediyse iyzico Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli hale gelecektir. Yeni hizmetlerle ilgili yeni kural ve koşulların belirlenmesi durumunda Kullanıcının uygulamaya konulan hizmetlerden faydalanması ancak bu kural ve koşulları kabul ettiğini onaylaması halinde mümkün olacaktır.

5.7. Kullanıcı iyzico Kart Saklama uygulaması kapsamındaki yazılımları veya yazılımlardan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. iyzico Kart Saklama uygulaması ve iyzico Sitesi; bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; uygulama, mobil uygulama ve sitenin bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde site ve uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; uygulama, mobil uygulama ve site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde uygulama, mobil uygulama ve sitede yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü haksız kullanım ve izinsiz işlemler, işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında olup, hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

5.9. iyzico Kart Saklama uygulamasının işleyişi, faaliyet göstermesi ve hizmetlerin sunulması tamamen iyzico’nun takdirindedir. iyzico kendi inisiyatifiyle iyzico Kart Saklama uygulamasını, iyzico Sitesinde gerekli bildirimi, makul bir süre önceden yapmak kaydıyla süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz durdurabilir.

6.iyzico Kart Saklama Uygulaması Kapsamındaki Hizmetler

6.1.Genel olarak

6.1.1.iyzico Kart Saklama uygulamasında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Kullanıcının İşyeri Sitesi’nde başarılı bir alışveriş yaparak iyzico tarafından belirlenen kimlik doğrulama süreçlerini tamamlaması ve talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

6.1.2. iyzico Kart Saklama uygulamasında iyzico tarafından sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak iyzico, iyzico Sitesinde önceden duyurarak ileride hizmetlerini ücret karşılığı vermeye başlayabilir.

6.1.3. iyzico Kart Saklama uygulamasında yer alan bazı hizmetler, Kullanıcı Bankası tarafından ücrete tabi tutulabilir. Bu durumda Kullanıcı Bankası tarafından uygulanacak işlem ücreti, Kullanıcı işleme onay vermeden önce bildirilir. Kullanıcı Bankasının tahsil ettiği ücretlere ilişkin hatalardan iyzico sorumlu tutulamaz.

6.1.4. Kullanıcı Bankasının bir işleme onay vermemesi, Kullanıcının, Kullanıcı Bankası tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle iyzico Kart Saklama’nın kullanılması ve belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.1.5. Kullanıcı’nın İşyeri sitesinde iyzico Kart Saklama hizmetinden faydalanmak istemediği durumlarda Kullanıcı bu yöndeki talebini İşyeri sitesindeki gerekli sayfalardan İşyeri’ne iletmesi gerekmektedir.

6.2.Alışverişte Ödeme

6.2.1. iyzico tarafından iyzico Kart Saklama kapsamında sunulan ödeme hizmeti, Kullanıcının İşyerlerinden gerçekleştireceği satın alma işlemlerinde Kullanıcının İşyeri Sitesinin ilgili bölümünde iyzico Kart Saklama uygulamasını kullanacağını belirtmesi veya bu yönde bir işlem yapması üzerine Kart Verisinin ve Kullanıcı Bankası'nın gerek görmesi durumunda CVV2/CVC2 bilgisinin Kullanıcı Bankasına gönderilerek gerekli doğrulama işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kullanıcı Bankasından gelen Kart ile ilgili bilgilerin İşyeri ile paylaşılmadan alıcı bankaya iletilmesini amaçlamaktadır.

6.2.2. Kullanıcı iyzico Kart Saklama’da sunulan ödeme hizmetini sadece iyzico Kart Saklama uygulamasına dahil olan İşyerlerinde kullanabilecektir. Kullanıcı iyzico Kart Saklama sistemine, birden çok Karta ait Kart Verisini kaydedebilecek ve İşyerinde ödeme aşamasında bu Kartlardan birini seçebilecektir.

6.2.3. iyzico’nun, iyzico Kart Saklama aracılığı ile ödemesi yapılan ürün veya hizmetler üzerinde kontrolü, bunlar ile ilgili sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcının iyzico Kart Saklama aracılığı ile yaptığı işlemlere ilişkin bir itirazı olması durumunda İşyeri veya Kullanıcı Bankası ile irtibata geçerek itirazını iletmesi gerekmektedir.

7.Kullanıcı Verisi ve Kart Verisinin Kullanımı

7.1. iyzico; Kullanıcı Verisini, Kart Verisini, Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu Sözleşme ile belirlenen koşullarda, İşyeri, Kullanıcı Bankası ve alıcı bankaya iletebilir. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgileri ve Kart Verisinin, iyzico tarafından işbu madde kapsamında saklanmasına, işlenmesine ve işbu maddede belirtilen taraflara gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

7.2. Kullanıcı iyzico Kart Saklama uygulamasına Kart ile ilgili olarak Kart Verisi bilgilerini girecek olup, iyzico, iyzico Kart Saklama uygulaması kapsamında Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Verisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacak ayrıca Kullanıcı Bankasından alınacak Kart bilgilerini saklamadan alıcı bankaya iletecektir.

7.3. iyzico, iyzico Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

7.4. iyzico, Kullanıcı tarafından kayıt olma işlemleri sırasında beyan edilen Kullanıcının iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı ile, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Kullanıcı’ya iletiler gönderebilir.

7.5. iyzico, iyzico Kart Saklama uygulamasının etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla Kullanıcının iyzico tarafından sağlanan sayfalara eriştiğinde veya iyzico Kart Saklama uygulamasını kullandığında Kullanıcının IP bilgilerini toplayabilir, Kullanıcının tarayıcısına (browser) çerez (cookie) verileri yerleştirebilir, bu verilerdeki bilgileri saklayabilir ve işleyebilir.

7.6. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Verisini, Kart Verisini, Kullanıcının iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

iyzico, işbu anlaşmadan, iyzico Kart Saklama uygulaması, iyzico Kart Saklama uygulaması kapsamında kullanılacak Kart Verisinin alıcı banka ve Kullanıcı Bankası’na tam, doğru ve zamanında iletilmemesinden, sistem ve hizmet sürekliliğinin sağlanmamasından, sözleşme ihlâlinden ya da aleni veya zımni garantilerin ihlâlinden ya da bu anlaşma kapsamındaki tazminat sorumluluklarının ihlâlinden ya da yanlış beyanlar, ihmaller, mutlak sorumluluklar veya başka haksız fiillerden kaynaklanan, öngörülebilir veya öngörülemez nitelikte, netice kabilinden, dolaylı, özel veya arızi zararlardan veya cezai tazminatlardan (bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, bu kayıp ve zararların olabileceği o tarafa bildirilmiş olsa bile, veri, şerefiye, kâr, yatırım kaybı, para kullanım kaybı veya tesis kullanım kaybı; verilerin mevcudiyeti veya kullanımında olası kesintiler; diğer işlerin durması veya diğer varlıkların zarar görmesinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere); ağır ihmal ve kast halleri müstesna olmak üzere, diğer tarafa veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

9.Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

iyzico Kart Saklama ve iyzico Sitesi bütün olarak ve dahilinde bulunan tüm içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler iyzico’ye ait ve/veya iyzico tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının iyzico’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcı; iyzico tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde iyzico’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. iyzico; iyzico Kart Saklama kapsamındaki hizmetleri, uygulamaları, telif haklarına tabi çalışmaları, iyzico ticari markaları, veya iyzico Sitesi ve iyzico Mobil Uygulaması aracılığıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

10.Sözleşmenin Feshi

10.1. iyzico, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca, aşağıda 10.2. maddesinde belirtilen derhal fesih haklı saklı kalmak kadıyla, herhangi bir zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeyi 5 gün önceden ihbarda bulunarak feshetme hakkını haizdir.

10.2. Kullanıcının, işbu Sözleşme hükümlerinin bir veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, iyzico, ayrıca mehil tayinine gerek kalmaksızın Sözleşme’yi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve sözleşmenin feshi sebebiyle iyzico’nun uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

10.3. iyzico tarafından yeni kural ve koşulların belirlenmesi ile işbu sözleşmenin güncellenmesinin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı kendi talebi doğrultusunda herhangi bir zamanda iyzico Sitesi "Hesap Kapama" işlemini yaparak işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

11.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, iyzico işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, iyzico için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için iyzico’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve iyzico’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.Devir Yasağı

Kullanıcı, işbu sözleşme ile belirlenen iyzico Kart Saklama kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.

13.Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu sözleşme Kullanıcı ile iyzico arasındaki iyzico Kart Saklama uygulamasının kullanılmasına ilişkin tek sözleşme olup; sözleşme maddelerinin çıkarılması, değiştirilmesi veya bir maddenin geçersiz kalması ve sözleşmeye ilave yapılması nedeni ile işbu sözleşmenin bütünlüğü bozulmaz ve sözleşme geçerliliğini yitirmez.

14.Feragat Sayılmama

İşbu sözleşme ile iyzico’ye tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması iyzico’nun söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

15.Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, diğer tarafı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygulanacak Hukuk ve Yetki

iyzico’nun işbu sözleşme ile belirlenen fesih ve Kullanıcı statüsünü iptal etme hakları saklı olmak üzere; işbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17.Sözleşme Değişiklikleri

iyzico, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iyzico Sitesinde gerekli bildirimi, makul bir süre önceden yapmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda iyzico Sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

18.Tebligat ve Bildirimler

Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, iyzico, Kullanıcının başvurusu sırasında bildirdiği elektronik posta adresine bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise iyzico’nun elektronik posta adresine ([email protected]) bildirimde bulunabilecektir.

19.Yürürlük

Toplam 19 (ondokuz) maddeden mütevellit işbu anlaşma Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Müşteri Sözleşmesini imzalayarak kredi kartınızı iyzico altyapısı altında saklamayı kabul etmiş sayılırsınız.